Regulamin kursów – warsztatów FASTRYGAMI

 1. Regulamin dotyczy kursów i warsztatów organizowanych przez FASTRYGAMI Renata Matuszkiewicz, NIP: 8991218424, REGON 931163684 –   zwaną dalej Organizatorem.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul.Długosza 19B/19 z wyjątkiem, kiedy w ofercie warsztatu/kursu wyznaczona jest inna lokalizacja.
 3. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na wybrany kurs ze strony internetowej organizatora http://fastrygami.pl/, drogą mailową na adres rmatuszkiewicz@fastrygami.pl, telefonicznie 501 655 158 lub osobiście w siedzibie organizatora.
 4. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa, zgłoszenie ma charakter wiążący.
 5. Kursy odbywają się w grupach minimalnie od 3 do maksymalnie 5 osób wg opisu w danym kursie lub warsztacie, chyba, że w uzgodnieniu z uczestnikami organizator zdecyduje inaczej.
 6. Organizator, w przypadku niezapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników (jest to połowa maksymalnej liczby osób w grupie) lub z przyczyn losowych (wypadek, choroba prowadzącego) zastrzega sobie prawo:
 • przesunąć termin rozpoczęcia zajęć danego kursu/ warsztatu
 • przenieść uczestników za ich zgodą do innej grupy
 • rozwiązać grupę. Organizator zwraca uczestnikom dokonane opłaty. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty odwołania warsztatu.
 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej określonej w mailu zwrotnym potwierdzającym. Opłata ta zostaje wliczona do całkowitego kosztu kursu. Kwotę należy wpłacić w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia na numer konta podany w ww. mailu. W przypadku braku opłaty, rezerwacja zostanie anulowana.
  W wypadku zapisu w siedzibie firmy, opłatę można uiszczać gotówką w dniu rozpoczęcia kursu/ warsztatu.
 2. Wniesiona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna, wliczona na poczet opłaty kursu. Brak wniesionej opłaty rezerwacyjnej w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z przyczyn losowych, można wykorzystać opłatę rezerwacyjną w innym terminie.
 3. Czas jednej godziny kursu to 60 minut.
 4. Pozostałą kwotę za kurs (po odjęciu opłaty rezerwacyjnej) należy wpłacić przelewem w terminie 7 dni przed rozpoczynającym się kursem lub gotówka w dniu pierwszych zajęć.
 1. O rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik nie jest zwolniony z opłaty za część nieodbytego kursu. Uczestnik ma prawo do odrobienia 1 dnia zajęć w ramach innego prowadzonego przez Organizatora kursu po wcześniejszym ustaleniu przez obie strony możliwego terminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 7 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć.
 1. Uczestnik może korzystać z własnej maszyny do szycia lub innych przedmiotów po wcześniejszym ustaleniu tego z organizatorem. Nie zmienia to jednak ceny zajęć.
 1. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Formalność musi być dokonana przed pierwszymi zajęciami.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników w trakcie zajęć jak i w przerwie oraz ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania zaleceń prowadzącego i zasad BHP obowiązujących na terenie pracowni.
 3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe z ich winy na mieniu należącym do Organizatora lub administratora budynku, w trakcie trwania warsztatu/kursu. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice bądź prawni opiekunowie.
 4. Zajęcia prowadzone w pracowni FASTRYGAMI w ramach kursów i warsztatów mają charakter autorski.
 5. Dane osobowe wymagane przy zapisie są niezbędne do nawiązania umowy o udział w kursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.

 

REGULAMIN  VOUCHERA

 1. Ważny przez okres trzech miesięcy.
 2. Voucher jest bezzwrotny.
 3. Termin zajęć jest ustalany wspólnie z organizatorem.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1/ z 4 maja 2016r.( Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy informacje dotyczące naszej polityki prywatności oraz przetwarzania przez nas danych osobowych.

 1. Dane, które przetwarzamy w związku z tym, że zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty handlowej i usługowej:
 • imię i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 1. Administratorem Twoich danych jest FASTRYGAMI Renata Matuszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Długosza 19B/19, NIP: 8991218424, REGON:931163684
 1. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zapisywania się na organizowany przez nas kurs, warsztat
 2. Twoje dane są wykorzystywane tylko przez nas i tylko do celów wymienionych wyżej.
 3. Masz prawo do usunięcia swoich danych